بـهانه هـــای دلتـنـگــی

خوابها تمام میشوند... تواما... رؤیای بی انقضای منی...

شده این همه عاشق باشی…?!

تا به حال شده دوست داشتنت را قورت بدهی… ?!

لبخند بزنی…

بی تفاوت باشی…؟

شده دلتنگی بپیچد به دلت،راه نفست راببندد،خفه ات کند…

هی دستت برود سمت گوشی…

برش داری…

نگاهش کنی…

پرتش کنی…..

شده یک آهنگ برایت شود روحِ یک لحظه…

بشود خاطره…

و هر چه تکرار شود دیوانه ترت کند…؟

شده بروی همان خیابانی که با او رفته ای…

چند متر جا را هی بالا و پایین کنی…

اشک بریزی و…

لذت ببری…

همانقدر که آن روز لذت بردی…؟

شده قسم بخوری دیگر کاری به کارش نداری…

اما یکهو در یک لحظه گوشی موبایل را برداری،پیغامی تایپ کنی…

انگشتت برود سمت کلمه send

منطقت بمیرد، قلبت تند تند بزند و…send کنی…؟

شده تمام روز را در انتظار یک جواب،بیقرار باشی…

نرسد این جواب…

آخر گوشی را برداری واینطور بنویسی:"اشکالی نداره، اگه نمیخوای جواببدی،نده…

فقط میخواستم بدونم خوبی؟همین…

مواظب خودت باش "شده باز جوابی نیاید…؟

باز بشکنی…

هزار بار دیگر هم بشکنی اما باز با دست و دلِ شکسته،

دوستش داشته باشی…؟

شده این همه عاشق باشی…?!

+ نوشته شده در شنبه 8 تير 1392برچسب:, ساعت 16:16 توسط milad |


خـــودم...

براے دل خـــودم مے نویسم ...

براے دلتنگــے هایــم

براے دغدغــہ هاے خـــودم

براے شانہ اے کہ تکیہ گاهــم نیستــــ !

برای دلے کہ دلتنگم نیست ...

براے دستے کہ نوازشگــ ـــر زخـم هایم نیست ...

براے خودم مے نویســـم !

بمیـ ــرم براے خـ ـودم کہ اینقـــدر تنهاستـــ !!!...

+ نوشته شده در شنبه 8 تير 1392برچسب:, ساعت 16:8 توسط milad |


ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ "ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ " ﺑﺪﻡ ﻣﻲﺁﻳﺪ ...ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ


ﺑﻲﺭﺣﻢﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ, ﺑﺎ ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺷﻮﺧﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ, ﺩﺭ ﺭﻭﺯ


ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻲﺳﺖ،


ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﺳﺮ ِﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﻴﺮﻩ


ﻣﺎﻟﻴﺪ ... ﻣﺜﻼ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﻬﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮﺩ،


ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻳﻢ, ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ


ﺩﻭﻡ ...ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ


ﺍﺳﺖ

...
ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ, ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ


ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ, ﺣﻤﺎﻡ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ, ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ


ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،


ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭﺣﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ


ﺍﺳﺖ ... ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺰﺩ ﻣﺎ ﻣﻲﺁﻣﺪ ﻭ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ


ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ،


ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺸﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺸﺪﻳﻢ, ﺍﻣﺎﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺗﺎﺯﻩ


ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ " ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﻓﺖ " ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ?ﻳﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﮐﺴﻲ


ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﺮﻭﺩ،


ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻴﺎﻣﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ

!!


ﻭ ﺍﻣﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ...ﺭﻭﺯِ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﮐﻪﺍﻳﻢ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ


ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ

...
ﺗﻴﺮﻳﭗ ﻣﺠﺮﺩﻱ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭﺭ ﻣﻲﺩﺍﺭﻳﻢ, ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ


ﺩﻭﻡ, ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﻢ ﮐﺴﻲ ﺭﻓﺘﻪ

...


ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﻢ ﺣﺎﻝﻣﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ...ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﻢ ﮐﻪ


ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ...


ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪ ... ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺭﺍﺧﻮﺭﺩ ... ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯ


ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﻣُﺮﺩ

+ نوشته شده در شنبه 8 تير 1392برچسب:, ساعت 15:34 توسط milad |


یک دقیقه سکـــــــــــــ ـــوت...

یک دقیقه سکـــــــــــــ ـــوت...

بخاطر تمام آرزوهایی که در حد یک فکر ماندند ،

بخاطر شب هایی که با اندوه سپری كردیم ،

بخاطر قلبی که زیر پای کسانی که دوستشان داشتیم له شد ،

به خاطر چشمانی که همیشه بارانی ماندند ،

...

یك دقیقه سكـــــــــــــ ـــوت...

به احترام کسانی که شادی خود را با ناراحت کردنمان به دست آوردند ،

بخاطر صداقت که این روز ها وجودش فراموش شده است ،

بخاطر محبت که بیشتر از همه مورد خیانت واقع گردید ،

یک دقیقه سکوت به خاطر حرف هایی که هیچ وقت گفته نشد ،

برای احساسی که همیشه نادیده گرفته شد ...

...فقط سکـــــــــــــ ــوت

+ نوشته شده در دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:, ساعت 19:50 توسط milad |


به چه بهانه مي روي...

ديگر براي اينکه گريه نکنم

هيچ بهانه اي ندارم

گريه گاهي رمز تدبير اشتباهات است

کاش چمدان عشقمان را آنقدر سنگين نمي بستيم

که وسط راه آنرا به زمين بياندازيم وراه را بدون آن ادامه بدهيم

زندگي بدون عشق اينقدرخاليست که بعضي مواقع حتي زودتر از سکوت مي شکند

وتو اي کاش مرا مي فهميدي

اماحالا که مي روي قرارميان ماهيچ ؛ ولي بگو به چه بهانه مي روي !

+ نوشته شده در دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:, ساعت 19:45 توسط milad |


ﺍﯾﻨﻪ ﺩﻧﯿﺎﺕ...

ﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻪ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﺎﺷﻖِﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ...

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻭ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽِ ﻋﺸﻘﺶ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩ

ﻭﻟﯽ ﭘﺴﺮﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪﺭﻓﺖ...

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﻭﻧﯿﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻮﻓﺖ ﺩﯾﮕﻪ

ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺖ...

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺷﻮﻧﻮ ﻓﺪﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭﺷﻮﻥ

ﻭﺍﯾﺴﺎﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﮕﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﯾﻦ...!

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺭﻓﺎﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﺵ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯﺵ

ﻧﯿﺴﺖ...

ﻧﯿﮕﺎ ﮐﻦ ﺧﺪﺍ...

ﺍﯾﻨﻪ ﺩﻧﯿﺎﺕ...

+ نوشته شده در دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:, ساعت 19:25 توسط milad |


بدونه شرح...

+ نوشته شده در یک شنبه 19 خرداد 1392برچسب:, ساعت 15:27 توسط milad |


همیشه ساده بودم...

همیشه ساده بودم

ساده سلام کردم

ساده دل دادم

ساده محبت کردم

ساده باور کردم

ساده چشم گفتم

ساده وابسته شدم

اما سخت دلم راشکستند....خیل ی سخت

کاش ساده نبودم

+ نوشته شده در پنج شنبه 9 خرداد 1392برچسب:, ساعت 11:11 توسط milad |


ســـــــتاره ها...

هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ...

دوســـتت داره .. مراقــــــب توئـــه ....

و نگرانــــــت میشــه !

چـــون یــک روز ...

بیــدار میشـــی و میبینــی ..

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـمردی ..

+ نوشته شده در پنج شنبه 9 خرداد 1392برچسب:, ساعت 10:58 توسط milad |


آري . . .

آري . . .

من عاشقم نيستم!

آري . . .

من هوس بازم!

سيگار با سيگار آتش ميزنم

پيک را، با پيک بالا ميروم

من زبان تلخم، حرامم، گناهم

فاحشه بازم، خودارضايي ميکنم

من، مرداب لجن، بوي تعفن ميدهم

اما . . .

خدا، خداي من هم هست . . .

آري . . .

خدا، خداي من هم هست !!!

+ نوشته شده در سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, ساعت 16:8 توسط milad |


من دلم تنگ خودم گشته و بس…

من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!

عاری از عاطفه ها

تهی از موج و سراب

دورتر از رفقا

خالی از هرچه فراق!

من نه عاشق هستم؛

و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من

من دلم تنگ خودم گشته و بس…!

+ نوشته شده در چهار شنبه 1 خرداد 1392برچسب:, ساعت 20:56 توسط milad |


هی وایسا …

می خوام یه چیزی رو بهت بگم

دوستت دارم قدر یه دنیا، عاشقتم … کنارت به آرامش می رسم

هی وایسا …!!

کجا داری میری ؟ من حرفام هنوز تموم نشده …!!!

رفت ….؟!

+ نوشته شده در چهار شنبه 1 خرداد 1392برچسب:, ساعت 20:52 توسط milad |


قسمت...

وقتی تمام راه را آمدم

وقتی تا تو هیچ نمانده بود

چقدر دیر یادش آمد خـــدا

که ما قسمت هم نبودیـــــم ...

+ نوشته شده در چهار شنبه 1 خرداد 1392برچسب:, ساعت 20:48 توسط milad |


اﺣــﻤﻘـــﺎﻧـــﻪ ­ ﺍﺳــﺖ...

ﻭﻗﺘـــﯽ ﻧﺨـــﻮﺍﺳﺘﻨـﺖ ...

ﺁﺭﻭﻡ ﺑـﮑــﺶ ﮐـﻨـــــﺎﺭ...

ﻏــــﻢ ﺍﻧـﮕﯿـــــﺰ ﺍﺳـﺖ ﺍﮔـــﺮ ﺗـــﻮ ﺭﺍ

ﻧـﺨـــﻮﺍﻫـــﺪ؛

ﻣﺴـــﺨـﺮﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﮔـــﺮ ﻧﻔﻬﻤــــﯽ؛

ﺍﺣــﻤﻘـــﺎﻧـــﻪ ­ ﺍﺳــﺖ ﺍﮔــــﺮ ﺍﺻــﺮﺍﺭ ﮐـﻨـــﯽ ...

+ نوشته شده در چهار شنبه 1 خرداد 1392برچسب:, ساعت 20:40 توسط milad |


صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 21 صفحه بعد